Rekisteriseloste
Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste (16.5.2014)

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kuulostudio Oy
Y-Tunnus 2380724-5
Katuosoite: Suvantokatu 10, 33100 Tampere
Postiosoite: PL 853, 33101 Tampere
puh. 03 2533 622

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jukka Martikainen

3. Rekisterin nimi

Suomen Kuulostudio Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Suomen Kuulostudio Oy:n kuulontutkimusten, laitehuoltojen sekä niiden huoltohistorian, tilausten, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös tarjousten, etujen ja muiden markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröidylle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä asiakkaasta voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja:

Nimi, kutsumanimi, henkilötunnus, asiakasnumero, sukupuoli, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä muut tarpeelliset yhteystiedot
Vastaavat yhteystiedot mahdollisesta henkilöstä, joka toimii rekisteröidyn edustajana
Kuulontutkimuksen yhteydessä kuulontutkijalle/audionomille luovutetut tiedot sekä tutkimustulokset
Mahdollisten apuvälineiden tunnistetiedot
Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde
Rekisteröidyn itse luovuttamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröidyltä itseltään asioinnin yhteydessä
Sairaanhoitopiireiltä ja muilta rekisteröidyiltä hoiva- ja hyvinvointipalveluita tuottavilta tahoilta saapuvien alihankintatöiden yhteydessä
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta Suomen Kuulostudio Oy:stä muuten kuin erillisen sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai ammatinharjoittajan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteritietoja käyttävät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Mahdolliset poistettavat manuaaliset aineistot tuhotaan tietoturvallisesti.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Suomen Kuulostudio Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

10. Tiedon korjaaminen

Korjauspyyntö tehdään allekirjoitetulla asiakirjalla tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle tai palveluvastaavalle, joka päättää korjaamisesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta, jos se on tarpeen ennen korjaamista tai poistamista.

11. Kielto-oikeus ja oikeus tulla unohdetuksi

Rekisteröity voi halutessaan kieltää Suomen Kuulostudio Oy:n suorittaman rekisteröityyn kohdistuvan suoramarkkinoinnin. Jos rekisteröity kieltää suoramarkkinoinnin, Suomen Kuulostudio Oy lähettää asiakkaalle vain palveluiden toteuttamiseen ja asiakkuuden hoitoon tarpeelliset tiedotteet.

Käyttäessään oikeutta tulla unohdetuksi kaikki rekisteröidyn henkilön yksilöintiin vaikuttavat tiedot poistetaan Suomen Kuulostudio Oy:n tietokannoista. Mahdolliset manuaaliset aineistot poistuvat lakisääteisten säilytysaikojen jälkeen.

Suostumuksia ja kieltoja rekisteröity voi antaa ja ylläpitää joko soittamalla, käymällä henkilökohtaisesti tai ilmoittamalla kirjallisesti osoitteeseen: Suomen Kuulostudio Oy, Asiakasrekisteri, Suvantokatu 10, PL 853, 33101 Tampere. Puhelimessa ja kirjallisesti tulee esittää asiakkaan yksilöintiin tarvittavat tiedot.